MBS is an international School for Business and Management Studies

Copyright © 2013-2017 All rights reserved. Studievoorwaarden

Correspondentieadres

Bijlmerdreef 1092

1103 JT Amsterdam Zuidoost

E-mail: mail@sobm.nl

Volg ons op social media

Print
Home Over ons Student Opleidingen Research Training Gallery Events

Bezoekkantoor op afspraak

NoLimit Cultural Business Center

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost

Telefoon 084 0036293


MBO

MBS

Klachtenprocedure

Index

Artikel 1. Termijn indienen klacht

Artikel 2. Kenbaarheid

Artikel 3. Privacy

Artikel 4. Bevestiging klacht

Artikel 5. Onderzoek klacht

Artikel 6. Reactie op het onderzoek

Artikel 7. Geschillenregeling

Indien u als deelnemer aan een studie (cursus, opleiding, training of workshop) een klacht heeft, kunt u die aan ons voorleggen. Hierbij wordt de volgende procedure in acht genomen.

MBS School of Business & Management is een handelsnaam van MBS Business School, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij MBS Business School. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-) deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

Artikel 2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk aan MBS Business School kenbaar gemaakt te worden via het adres: MBS Business School, Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam. MBS Business School neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. MBS Business School adviseert de deelnemer daarom om de klacht aangetekend te versturen. De (aspirant-)deelnemer geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch of per email kenbaar worden gemaakt. MBS Business School zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

Artikel 3. Privacy

Een klacht zal door MBS Business School altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 4. Bevestiging klacht

MBS Business School zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

Artikel 5. Onderzoek klacht

MBS Business School verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar, indien de klacht gegrond is, om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.

Artikel 6. Reactie op het onderzoek

MBS Business School zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

Artikel 7. Geschillenregeling

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13 van de algemene voorwaarden.

Geschillen tussen (aspirant-)deelnemer en MBS Business School over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter.

De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de algemene voorwaarden (de klachtenprocedure) bij MBS Business School heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de geschilarbiter moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de geschilarbiter is er sprake van een formeel geschil.

Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van [€ 150] aan de geschilarbiter verschuldigd.

Wanneer de (aspirant-)deelnemer een geschil voorlegt aan de geschilarbiter is MBS Business School aan deze keuze gebonden.

Wanneer MBS Business School een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter moet zij eerst de (aspirant-)deelnemer schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. MBS Business School dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies binnen vier weken na ontvangst van de klacht.


Directie MBS Business School


Visie: MBS Business School (MBS) inspireert studenten en zorgt voor een betere wereld door middel van onderzoek en onderwijs over business en management.

Missie: MBS bouwt aan een levendige en ondersteunende gemeenschap van wetenschappers door sterke uitbreiding van de mogelijkheden om verbinding te maken en ideeën te onderzoeken. Zinvolle ontwikkelingsmogelijkheden voor een uitstekende prestatie!