Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Privacyverklaring

Mediena Business School Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen

Management is het besturen van een onderneming of organisatie.

Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven - soms sterk veranderende - context. Om de doelstellingen te bereiken zijn van belang: bepaling van de strategie, financieel beheer, een flexibele maar geleide organisatie, marketing en innovatie.


Management is omschreven als 'getting things done', iets voor elkaar krijgen. Globaal omdat zo veel activiteiten en functies onder het begrip management vallen, dat alleen een globale definitie deze kan omvatten. Overheidsmanagement is 'getting things done' binnen overheidsorganisaties.


In de twintigste eeuw is, als gevolg van industrialisatie, welvaartsgroei en globalisering, de schaalgrootte van ondernemingen en de druk om te vernieuwen toegenomen. Met het groter worden van een onderneming en met het toenemen van innovatiedruk, veranderde ook de aard en omvang van het ondernemingsbestuur. Management is daardoor tevens een belangrijk vakgebied geworden in het onderwijs. Management wordt vaak gezien als onderdeel van de overhead (bedrijfskunde) van een organisatie. In de praktijk kunnen managers echter zowel overheadtaken (bv. coördinatie) als primaire taken verrichten.


Het begrip management wordt ook gebruikt om de personen die belast zijn met het management, de bestuurders of leidinggevenden, als collectief aan te duiden.


Het aantal lijnmanagers (dus exclusief managers van stafafdelingen) bedraagt in Nederland gemiddeld 4 a 5%. Wel speelt de taak van de manager een rol. Moet deze ook tal van ondersteunende taken verrichten zoals vaak in het onderwijs, dan zijn er meer managers: 5 a 6,5%. Indien sprake is van 'managende professionals' dan is het percentage management circa 3,5%. De manager maakt dan een deel van zijn tijd onderdeel uit van het primair proces en moet zelf productienormen halen. Bijvoorbeeld: aantal rechtszittingen, aantal publicaties of declarabele uren).


Zeven gebieden van management:

  1. Beleidsvorming
  2. Veranderingen binnen de organisatie
  3. Organisatiestructuur
  4. Organisatiecultuur
  5. Financiën
  6. Personeel
  7. Informatievoorziening


Management opleidingen

Nemas Basiskennis Management

Nemas Middle Management

Nemas Advanced Management

Nemas HRM
Ons aanbod aan management opleidingen