Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Algemene voorwaarden MLS

Mediena Business School & Legal services Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen Legal Services
Legal Services: privacy audit

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Iedere organisatie die persoonsgegevens verzamelt, verwerkt of laat verwerken dient op 25-5-2018 AVG-proof te zijn. Een aandachtspunt is de aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De AVG stelt de verantwoordelijke aansprakelijk voor de schade of het nadeel dat voortvloeit uit niet-naleving van de AVG, en stelt de bewerker aansprakelijk voor de schade of het nadeel voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid. Dit kunnen 2 categorieën boetes zijn, namelijk 20 miljoen of 4% van de wereldomzet die door de Toezichthouder in Nederland de Autoriteit Persoonsgevevens kan worden opgelegd.


Het doel van een privacy audit is om de privacybeschermingshouding van een organisatie te beoordelen aan de hand van wetgevende/ regelgevende vereisten of internationale beste praktijken en om naleving van het privacy beleid van de organisatie te beoordelen. De reikwijdte omvat het evalueren van procedures die door een organisatie worden uitgevoerd in de typische fasen van de levenscyclus van informatie: hoe informatie wordt gecreëerd of ontvangen, verspreid, gebruikt, onderhouden en uiteindelijk wordt verwijderd.

Aangezien informatie en gegevens zijn omgezet van schaars naar overvloedig, presenteert de privacy audit de status van het risico dat gepaard gaat met mogelijk misbruik van informatie en worden initiatieven aanbevolen die de aansprakelijkheid of het reputatierisico van een organisatie kunnen beperken. Privacy heeft een nauwe relatie met informatiebeveiliging.


Wat zijn zoal persoongegevens conform AVG?

Naam, adres, geboortedatum, foto’s, video’s, emaiiladressen, titulatuur, publcaties, overtredingen, zakelijke adres, huisadres, ID-nummers, tracking cookies, IP-adressen, medische dossiers, veroordelingen, geslacht, personeelsnummer, loginnamen, wachtwoorden.


Wie vallen zoal onder de AVG wetgeving?

Niet alleen natuurlijke personen, overheden, verenigingen, woningcoporaties, ziekenhuizen, scholen, maar ook de eenmanszaak, VOF, CV en maatschap.


Data Protection Officer (DPO)

De Europese  AVG stelt verplicht dat iedere organisatie die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt een DPO dient aan te stelllen, hetzij door in dienst nemen of externe een opdracht geven voor AVG-werkzaamheden.


Wij leiden niet allleen professional op tot DPO voor MBS Business School en NCOI , maar hebben ook meer dan 10 jaar ervaring met het uitvoeren privacy- en informatiebeveiligingsaudit voor organisaties met meer dan 1.000 medewerkers.


Waarvoor kunt u MBS Legal Services  onder andere voor inschakelen als DPO?Direct zaak aanmelden

Autoriteit Persoonsgevevens