Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Privacyverklaring

Mediena Business School Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen

Index

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4. Uitvoering studie

Artikel 5. Examens

Artikel 6. Annulering studie (door deelnemer)

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 8. Prijzen

Artikel 9. Levering lesmateriaal

Artikel 10. Betaling

Artikel 11. Privacy

Artikel 12. Vragen en klachten

Artikel 13. Geschillenregeling


Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:


Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 november 2013 tussen MBS Business School en de deelnemer betreffende deelname aan of opdracht tot het houden en/of organiseren van cursussen, trainingen, workshops en opleidingen.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen MBS Business School en de deelnemer komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, email of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische bevestiging.

2. Door insturen van een inschrijfformulier stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de studie door MBS Business School.

3. De deelnemer schrijft zich in voor de gehele studie, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde module(s).

4. Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief:

4.1 Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende studie te laten doorgaan.

4.2 Wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende studie.

4.3 Na bevestiging door MBS Business School aan de deelnemer.

5. Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een studie vol is, kan de deelnemer op diens verzoek worden ingeschreven voor een studie waar-binnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende studie gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke studie.

6. De kostenvergoeding van alle door deelnemer veroorzaakte schade aan of in de leslocatie worden in rekening gebracht bij de betreffende deelnemer (veroorzaker).


Artikel 4. Uitvoering studie

1. MBS Business School verzorgt de studie zoals deze op de website www.sobm.nl is omschreven.

2. MBS Business School waarborgt de kwaliteit van de studie door het inzetten van voor de studie deskundige docenten.

3. MBS Business School is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijk studieresultaat van de deelnemer.

4. MBS Business School heeft het recht haar aanbod op de website regelmatig te actualiseren.

5. Inhalen/ uitstellen van lessen: De deelnemer schrijft zich in voor de duur van de gehele studie. Bij verzuim van deelname aan de studielessen wordt geen studiegeld, noch delen ervan, gerestitueerd. Verzuimde lessen kunnen in overleg met MBS Business School kosteloos worden ingehaald in andere groepen, voor zover daartoe bij andere studiegroepen ruimte kan worden geboden. Het verzuim moet wel vooraf bij MBS Business School kenbaar zijn gemaakt.

6. Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in staat is om een les te verzorgen zal MBS Business School vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding.

7. Annulering van studie door MBS Business School: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een studie is MBS Business School gerechtigd de studie te annuleren. Indien een studie niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdag het eventueel betaalde studiegeld terugbetaald. Hierbij moet de deelnemer aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De deelnemer maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. MBS Business School zal de deelnemer een aanbod doen voor het volgen van dezelfde studie op een andere locatie/tijdstip, indien daar mogelijkheden voor zijn.


Artikel 5. Examens

1. MBS Business School leidt meestal op voor examens van derden. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de deelnemer een geldbedrag in rekening voor het examen. Deze examengelden zijn nooit bij het studiegeld inbegrepen.

2. Op de website en in de brochure wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

3. De examinerende instantie kan eisen stellen voor deelname aan het examen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.


Artikel 6. Annulering studie (door deelnemer)

1. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende een studie met een vastgelegde startdatum, geldt na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling:

1.1 annulering voordat de studie is begonnen geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;

1.2 bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de studie is de deelnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-

1.3 bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de studie is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.4 bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de studie is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.5 bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de studie is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;

1.6 na aanvang van de studie is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de studie deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling van het studiegeld.

2. Overmacht: indien een deelnemer niet in staat is de studie te volgen, kan de deelnemer MBS Business School schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen studie onder de voorwaarde dat:

2.1 de geannuleerde studie nog niet van start is gegaan;

2.2 het studiegeld binnen de gestelde termijn is voldaan;

2.3 de vervangende studie, waaraan de deelnemer wil deelnemen, ruimte biedt;

2.4 de vervangende studie doorgang vindt;

2.5 de vervangende studie maximaal één jaar na verhindering start.

3. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit voor aanvang van de lessen schriftelijk of per e-mail aan MBS Business School door te geven. Er wordt 10% van het studiegeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.


Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

1. De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de deelnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een studie heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de deelnemer nog niet aan de lessen heeft deelgenomen.

3. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal bij MBS Business School heeft de deelnemer een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De deelnemer dient het onbeschadigde lesmateriaal aangetekend terug te zenden.

4. Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de deelnemer in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. MBS Business School betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

5. In geval van ontbinding in overeenstemming met 7.2 en 7.3 dient de deelnemer eventueel van MBS Business School ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan MBS Business School terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de deelnemer. Het terug zenden geschiedt voor risico van de deelnemer.

6. Indien de deelnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de deelnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van MBS Business School aan de deelnemer van rechtswege ontbonden.

7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door MBS Business School met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.


Artikel 8. Prijzen

1. De opgegeven prijs van een studie is in euro’s en vrijgesteld van BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn exclusief BTW.

2. De prijzen zoals MBS Business School deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de studie c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3. De deelnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de studie c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5. Voor iedere cursus geldt een inschrijfgeld dat na aanmelding altijd verschuldigd is. Ook na (tijdig) annuleren van een aanmeldiing blijft het vollediig inschrijfgeld verschuldigd.


Artikel 9. Levering lesmateriaal

1. Wanneer volgens de beschrijving in de studiegids, informatieblad of de website een studie wordt aangeboden inclusief lesmateriaal, levert MBS Business School dit lesmateriaal tijdig aan de deelnemer. Het voor de deelnemer bestelde lesmateriaal wordt op de eerste les uitgedeeld.

2. Indien de deelnemer zelf het lesmateriaal dient aan te schaffen, krijgt de deelnemer tijdig een opgave van aan te schaffen lesmateriaal.

3. Het door MBS Business School aan deelnemer geleverde lesmateriaal blijft eigendom van MBS Business School totdat het tarief van de studie volledig door de deelnemer aan MBS Business School is voldaan. Eerst na het betalen van het volledige tarief van de studie wordt de deelnemer de eigenaar van het lesmateriaal.

4. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door MBS Business School vervangen, indien dit aan MBS Business School toe te rekenen is.

5. Copyright van alle door MBS Business School gebruikte lesmateriaal en examens berust bij MBS Business School, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.


Artikel 10. Betaling

1. Na ontvangst van het schriftelijke of digitale inschrijfformulier door MBS Business School is de deelnemer het gehele studiegeld aan MBS Business School verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door MBS Business School.

2. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

3. Wanneer het studiegeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is MBS Business School gerechtigd boven het verschuldigde studiegeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

4. Wanneer het studiegeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is MBS Business School gerechtigd de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn of haar betalingsverplichting het volledige tarief van de studie onverkort te voldoen.

5. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal MBS Business School het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.


Artikel 11. Privacy

Door deelnemer verstrekte persoonsinformatie wordt door MBS Business School gebruikt voor de examens, diploma’s en certificaten van derden. Hierbij houdt MBS Business School zich aan de eisen zoals deze staan in de AVG persoonsgegevens.


Artikel 12. Vragen en klachten

1. MBS Business School streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de studie binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door MBS Business School per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MBS Business School, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt haar klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar, op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze. Alleen dan zal MBS Business School de klacht in behandeling kunnen nemen. MBS Business School adviseert de deelnemer om de klacht per aangetekende brief te versturen. MBS Business School zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten terzake verliest.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.


Artikel 13. Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter van MBS.

3. De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij MBS Business School heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd door de deelnemer.

6. Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de geschilarbiter is MBS Business School aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer MBS Business School een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter vraagt zij eerst de deelnemer schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. MBS Business School kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies.


Zie voor meer informatie over de geschillenregeling de aparte klachtenprocedure.Directie van MBS Business School


Studievoorwaarden